Tsolakidis Law

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες παροχής συμβουλών και δικαστικής και διαιτητικής διεκδίκησης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου.

Κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις θεματικές των πρόσφατων υποθέσεων οι οποίες μας έχουν ανατεθεί.

 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ως όρος για την εξόφληση- ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος- υπερημερία οφειλέτη

 • N. 3869/2010- Διάσωση κύριας κατοικίας- Υπολογισμός τόκου- Περίοδος εκτοκισμού και ποσό επί του οποίου λογίζεται ο τόκος

 • Αλληλόχρεος λογαριασμός- Προσωρινό και οριστικό κλείσιμο- Ακυρότητα καταγγελίας

 • Σωματείο-μη κερδοσκοπικός σκοπός- κερδοσκοπική δραστηριότητα και όρια αυτής

 • Σωματείο- τροποποίηση καταστατικού- έκταση εξουσιών ΓΣ- προνομιακή μεταχείριση μελών- μερική ακυρότητα- δέσμευση Δικαστηρίων ουσίας από αναιρετική απόφαση

 • Διάθεση ακινήτου από ανήλικο- δικαιοπρακτική ικανότητα- συντρέχουσα εξουσία διάθεσης γονέων- έκταση ελέγχου συμβολαιογράφου

 • Εργολαβική και υπεργολαβική σύμβαση- Success Fee- Παρεπόμενες υποχρεώσεις- Υπερημερία οφειλέτη και δανειστή

 • Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας- Ρήτρα αναπροσαρμογής τιμήματος- Γενικοί Όροι Συναλλαγών

 • Κοινωνία- Σχέσεις μεταξύ συγκυρίων- Αναζήτηση δαπανών

 • Αθλητικό σωματείο- Εκποίηση εγκαταστάσεων (Ν. 2725/1999)- Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις

 • Λύση γάμου- Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα- Κοινοί λογαριασμοί μεταξύ συζύγων

 • Σύμβαση διανομής- Ακυρωσία δικαιοπραξίας-Καταγγελία- Κατάχρηση δικαιώματος

 • Πώληση πλοίου- παρακαταθήκη- ανώμαλη εξέλιξη- αδικαιολόγητος πλουτισμός

 • Πρόσβαση σε κοινόχρηστα πράγματα- καταχρηστική άσκηση δικαιώματος- προϋποθέσεις αποδυναμώσεως δικαιώματος

 • Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό- σχέσεις μεταξύ συνιδικαιούχων- αξίωση από αναγωγή

 • Μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις- επιτρεπτό μεταβίβασης προς πιστωτικά ιδρύματα-έλεγχος επί εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου

 • Τόκοι επιδικίας- προϋποθέσεις επιδίκασης- διαχρονικό δίκαιο

 • Μίσθωση- ανωτέρα βία λόγω πανδημίας- απαλλαγή από μίσθωμα λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης του μισθωτή

 • Σύμβαση προμήθειας- εγγυημένες ποσότητες- αναπροσαρμογή τιμήματος- έκτακτη καταγγελία

 • Καταλληλότητα προσυμφώνου -αντί οριστικής σύμβασης- μίσθωσης για συμμετοχή σε διαδικασία ενίσχυσης στρατηγικών επενδύσεων

 • Διαθήκη- ακυρότητα διατάξεων- συμπληρωτική ερμηνεία

 • Ιδιόγραφη διαθήκη υπό την μορφή επιστολής- εγκατάσταση με πλείονες διαθήκες- κληροδοσία

 • Οφειλή σε ξένο νόμισμα- ομολογιακό δάνειο-έκδοση διαταγής πληρωμής
   

 • Εφαρμογή του άρθρου 263 ΑΚ επί προθεσμιών προς άσκηση ανακοπής

 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την άσκηση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίου

 • Καταγγελία επαγγελματικής μισθώσεως πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου

 • Απόσχιση κλάδου ασφαλιστικού ταμείου·  σύσταση νπιδ· κτήση κυριότητας ακινήτων

 • Μίσθωση ν.π.δ.δ.· αφαίρεση κατασκευασμάτων· ερμηνεία δικαιοπραξίας

 • Δικηγορικές εταιρείες· νόμιμη και καταστατική απαρτία και πλειοψηφία· διαχρονικό δίκαιο

 • Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος-Ίση μεταχείριση συμμετεχόντων στην αγορά 

 • Υποχρεώσεις διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ-Υπερημερία- Συμψηφισμός 

 • Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών· διάθεση από τράπεζα σύνθετων επενδυτικών προϊόντων σε καταναλωτές· αιτιώδης συνάφεια και διακοπή της· συντρέχον πταίσμα

 • Ενέχυρο επί ονομαστικών μετοχών· τύπος· προσύμφωνο· ανάληψη υποχρεώσεως με μονομερή δήλωση βουλήσεως

 • Επίσπευση αναγκαστικής κατάσχεσης επί πλοίου από ενυπόθηκη δανείστρια· κατάχρηση δικαιώματος· αδικοπρακτική ευθύνη

 • Υποχρεώσεις νομιμοποιούμενου προς είσπραξη σε απόδοση των εισπραχθέντων· χρόνος γένεσης της υποχρέωσης, υπερημερία οφειλέτη και αρχή της καλής πίστης· είδη και συνέπειες δημόσιας κατάθεσης

 • Σωματείο· τήρηση πρακτικών· συμμετοχή μέλους ΔΣ με τηλεδιάσκεψη

 • Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έναντι των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Εκκαθαρίσεις Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης· αναγκαστική σύμβαση· υπερημερία και συνέπειές της· προστασία περιουσιακών δικαιωμάτων από την ΕΣΔΑ

 • Αδικοπρακτική ευθύνη από την προσβολή περιβαλλοντικών αγαθών· θεμελίωση παρανομίας· αιτιώδης συνάφεια· αρχή της προφύλαξης

 • Ιδιόγραφη διαθήκη υπό τη μορφή επιστολής· ανάκληση διαθήκης· κατάθεση σε κοινό λογαριασμό

 • Ευθύνη νομικού προσώπου κατά τα άρθρα 71 και 922 ΑΚ· ευθύνη μελών ΔΣ έναντι της εταιρείας κατά το άρθρο 22α ν.2190/1920

 • Συνέπειες υιοθεσίας ανηλίκου κατά το ελληνικό δίκαιο· κληρονομική διαδοχή· διαχρονικό δίκαιο

 • Διαθήκη κατοίκου εξωτερικού· επιλογή εφαρμοστέου δικαίου· παραίτηση από κληρονομικό δικαίωμα· νόμιμη μοίρα

 • Έκτακτη χρησικτησία· επίδοση επιταγής προς εκτέλεση ως λόγος διακοπής· ανάκτηση νομής εντός του έτους

 • Κληρονομητήριο· προϋποθέσεις χορήγησης· ερμηνεία διαθήκης· ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες

 • Προστασία της προσωπικότητας-δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εγκατάσταση κάμερας σε κοινόχρηστους και σε ιδιωτικούς χώρους- χρηματική ικανοποίηση

 • Σύμβαση έργου- Αναπροσαρμογή εργολαβικής αμοιβής- Διαπίστωση και πλήρωση κενού στη σύμβαση

 • Καταδολίευση δανειστών- Αναμεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου- Έννομο συμφέρον για διάρρηξη

 • Διαθήκη- ακυρότητα λόγω ανικανότητας- επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα

 • Εγγυητική επιστολή τράπεζας- προϋποθέσεις καταπτώσεως- καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

 • Ευθύνη από αδικοπραξία- απάτη επί δικαστηρίω- άσκηση νομίμου δικαιώματος και παρανομία

 • Αγωγή κακοδικίας- ευθύνη δικαστικού λειτουργού

 • Σύμβαση έργου- αναπροσαρμογή εργολαβικής αμοιβής

 • Αδικοπρακτική ευθύνη- ευθύνη κατ' ΑΚ 919 λόγω άσκησης νομίμου δικαιώματος

 • Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας- Ειδικός λογαριασμός Α.Π.Ε.- Ευθύνη ενδιαμέσων φορέων- υπερημερία

 • Σύμβαση πώλησης- επιβολή ποινικών ρητρών- υπολογισμός αναπροσαρμογής τιμήματος- συμπληρωτική ερμηνεία σύμβασης

 • Ομολογιακό δάνειο σε ξένο νόμισμα- διαταγή πληρωμής- καταχρηστική συμπεριφορά εκπροσώπου των ομολογιούχων

 • Σύμβαση έργου- αξιώσεις διόρθωσης- υπερημερία εργοδότη

 • Αμοιβές δικηγόρων- καταβολή αμοιβής- αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων

 • Επιμέλεια τέκνου- δικαίωμα επικοινωνίας

 • Αμφισβήτηση της κυριότητας από δημόσια αρχή

 • Κληρονομική διαδοχή· κατάθεση σε κοινό λογαριασμό· παροχές εν ζωή· νόμιμη μοίρα

 • Αναστολή κινήσεως τραπεζικού λογαριασμού· προσβολή της προσωπικότητας· αποζημίωση

 • Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας· ανώμαλη εξέλιξη ενοχής

 • Μεταβίβαση επιχείρησης (άρθρο 479 ΑΚ)·  έκταση ευθύνης αποκτώντος

 • Προσύμφωνο πωλήσεως ακινήτου· ακυρότητα· αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού

 • Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας· έναρξη προθεσμίας· πλάνη ως προς την επαγωγή

 • Αδικοπραξία· παραγραφή εν επιδικία· έκταση αποζημίωσης· αιτιώδης σύνδεσμος

 • Διαθήκη· εγκατάσταση σε δήλο· διανεμητικές διατάξεις· προσβολή νόμιμης μοίρας

 • Σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου· υπερημερία οφειλέτη· ύψος τραπεζικών επιτοκίων

 • Σύμβαση έργου· επιτόκιο υπερημερίας Δημοσίου και ν.π.δ.δ.

 • Κληρονομητήριο: ανακρίβεια κληρονομητηρίου ως λόγος ανάκλησης· απόρριψη αίτησης για ανάκληση και ένδικα μέσα

 • Αγωγή αποζημιώσεως· εξωχώριες εταιρείες· υπεξαίρεση πιστοποιητικών εγγραφής

 • Σύμβαση  έργου· αναπροσαρμογή αμοιβής· υπερημερία δανειστή· υπερημερία οφειλέτη· ευθύνη από διαπραγματεύσεις

 • Δωρεά· σύμβαση υπέρ τρίτου· υπερημερία οφειλέτη· ενοχή εις ολόκληρον

 • Κατάτμηση ακινήτου· αυθαίρετη κατασκευή· πραγματικό ελάττωμα· παραγραφή

 • Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου· χρηματική ικανοποίηση

 • Σύμβαση έργου· πραγματικά ελαττώματα· αναπροσαρμογή αμοιβής

 • Αδικοπρακτική ευθύνη από την προσβολή περιβαλλοντικών αγαθών· θεμελίωση παρανομίας· αιτιώδης συνάφεια· αρχή της προφύλαξης

 • Εσωτερική διαιτησία (ICC): Σύμβαση κατασκευής αυτοκινητοδρόμου- ανώμαλη εξέλιξη- ανωτέρα βία

 • Εσωτερική διαιτησία: αδικοπρακτική συμπεριφορά- προϋποθέσεις έμμεσης εκτέλεσης

 • Εσωτερική διαιτησία: ανώμαλη εξέλιξη μισθωτικής σχέσεως-καταγγελία τραπεζικών πιστώσεων

 • Εσωτερική διαιτησία: Σύμβαση έργου- διαλυτική αίρεση-αδικαιολόγητος πλουτισμός

 • Διεθνής διαιτησία (ICC): Κατασκευή και εγκατάσταση λογισμικού· υπερημερία δανειστή· αδυναμία παροχής· αναπροσαρμογή των όρων της σύμβασης

 • Εσωτερική διαιτησία: Κατασκευή σύνθετου έργου· αναπροσαρμογή τιμήματος· εγγυημένος προϋπολογισμός·  ευθύνη από διαπραγματεύσεις

 • Εσωτερική διαιτησία: Σύμβαση εμπορικής διανομής· καταγγελία· υποχρεώσεις μερών· αποζημίωση πελατείας

 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ως όρος για την εξόφληση- ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος- υπερημερία οφειλέτη

 • Προστασία της προσωπικότητας-δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εγκατάσταση κάμερας σε κοινόχρηστους και σε ιδιωτικούς χώρους- χρηματική ικανοποίηση

 • N. 3869/2010- Διάσωση κύριας κατοικίας- Υπολογισμός τόκου- Περίοδος εκτοκισμού και ποσό επί του οποίου λογίζεται ο τόκος

 • Σωματείο-μη κερδοσκοπικός σκοπός- κερδοσκοπική δραστηριότητα και όρια αυτής

 • Σωματείο- τροποποίηση καταστατικού- έκταση εξουσιών ΓΣ- προνομιακή μεταχείριση μελών- μερική ακυρότητα- δέσμευση Δικαστηρίων ουσίας από αναιρετική απόφαση

 • Διάθεση ακινήτου από ανήλικο- δικαιοπρακτική ικανότητα- συντρέχουσα εξουσία διάθεσης γονέων- έκταση ελέγχου συμβολαιογράφου

 • Εργολαβική και υπεργολαβική σύμβαση- Success Fee- Παρεπόμενες υποχρεώσεις- Υπερημερία οφειλέτη και δανειστή

 • Σύμβαση έργου- Αναπροσαρμογή εργολαβικής αμοιβής- Διαπίστωση και πλήρωση κενού στη σύμβαση

 • Καταδολίευση δανειστών- Αναμεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου- Έννομο συμφέρον για διάρρηξη

 • Κοινωνία- Σχέσεις μεταξύ συγκυρίων- Αναζήτηση δαπανών

 • Αθλητικό σωματείο- Εκποίηση εγκαταστάσεων (Ν. 2725/1999)- Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις

 • Εσωτερική διαιτησία (ICC): Σύμβαση κατασκευής αυτοκινητοδρόμου- ανώμαλη εξέλιξη- ανωτέρα βία

 • Σύμβαση διανομής- Ακυρωσία δικαιοπραξίας-Καταγγελία- Κατάχρηση δικαιώματος

 • Πώληση πλοίου- παρακαταθήκη- ανώμαλη εξέλιξη- αδικαιολόγητος πλουτισμός

 • Εγγυητική επιστολή τράπεζας- προϋποθέσεις καταπτώσεως- καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

 • Ευθύνη από αδικοπραξία- απάτη επί δικαστηρίω- άσκηση νομίμου δικαιώματος και παρανομία

 • Πρόσβαση σε κοινόχρηστα πράγματα- καταχρηστική άσκηση δικαιώματος- προϋποθέσεις αποδυναμώσεως δικαιώματος

 • Αγωγή κακοδικίας- ευθύνη δικαστικού λειτουργού

 • Σύμβαση έργου- αναπροσαρμογή εργολαβικής αμοιβής

 • Μίσθωση- ανωτέρα βία λόγω πανδημίας- απαλλαγή από μίσθωμα λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης του μισθωτή

 • Αδικοπρακτική ευθύνη- ευθύνη κατ' ΑΚ 919 λόγω άσκησης νομίμου δικαιώματος

 • Τόκοι επιδικίας- προϋποθέσεις επιδίκασης- διαχρονικό δίκαιο

 • Σύμβαση προμήθειας- εγγυημένες ποσότητες- αναπροσαρμογή τιμήματος- έκτακτη καταγγελία

 • Καταλληλότητα προσυμφώνου -αντί οριστικής σύμβασης- μίσθωσης για συμμετοχή σε διαδικασία ενίσχυσης στρατηγικών επενδύσεων

 • Εφαρμογή του άρθρου 263 ΑΚ επί προθεσμιών προς άσκηση ανακοπής

 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την άσκηση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίου

 • Καταγγελία επαγγελματικής μισθώσεως πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου

 • Απόσχιση κλάδου ασφαλιστικού ταμείου·  σύσταση νπιδ· κτήση κυριότητας ακινήτων

 • Μίσθωση ν.π.δ.δ.· αφαίρεση κατασκευασμάτων· ερμηνεία δικαιοπραξίας

 • Δικηγορικές εταιρείες· νόμιμη και καταστατική απαρτία και πλειοψηφία· διαχρονικό δίκαιο

 • Υποχρεώσεις νομιμοποιούμενου προς είσπραξη σε απόδοση των εισπραχθέντων· χρόνος γένεσης της υποχρέωσης, υπερημερία οφειλέτη και αρχή της καλής πίστης· είδη και συνέπειες δημόσιας κατάθεσης

 • Σωματείο· τήρηση πρακτικών· συμμετοχή μέλους ΔΣ με τηλεδιάσκεψη

 • Αδικοπρακτική ευθύνη από την προσβολή περιβαλλοντικών αγαθών· θεμελίωση παρανομίας· αιτιώδης συνάφεια· αρχή της προφύλαξης

 • Ευθύνη νομικού προσώπου κατά τα άρθρα 71 και 922 ΑΚ· ευθύνη μελών ΔΣ έναντι της εταιρείας κατά το άρθρο 22α ν.2190/1920

 • Έκτακτη χρησικτησία· επίδοση επιταγής προς εκτέλεση ως λόγος διακοπής· ανάκτηση νομής εντός του έτους

 • Σύμβαση πώλησης- επιβολή ποινικών ρητρών- υπολογισμός αναπροσαρμογής τιμήματος- συμπληρωτική ερμηνεία σύμβασης

 • Σύμβαση έργου- αξιώσεις διόρθωσης- υπερημερία εργοδότη

 • Αμοιβές δικηγόρων- καταβολή αμοιβής- αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων

 • Αμφισβήτηση της κυριότητας από δημόσια αρχή

 • Μεταβίβαση επιχείρησης (άρθρο 479 ΑΚ)·  έκταση ευθύνης αποκτώντος

 • Προσύμφωνο πωλήσεως ακινήτου· ακυρότητα· αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού

 • Αδικοπραξία· παραγραφή εν επιδικία· έκταση αποζημίωσης· αιτιώδης σύνδεσμος

 • Σύμβαση έργου· επιτόκιο υπερημερίας Δημοσίου και ν.π.δ.δ.

 • Αγωγή αποζημιώσεως· εξωχώριες εταιρείες· υπεξαίρεση πιστοποιητικών εγγραφής

 • Σύμβαση  έργου· αναπροσαρμογή αμοιβής· υπερημερία δανειστή· υπερημερία οφειλέτη· ευθύνη από διαπραγματεύσεις

 • Δωρεά· σύμβαση υπέρ τρίτου· υπερημερία οφειλέτη· ενοχή εις ολόκληρον

 • Κατάτμηση ακινήτου· αυθαίρετη κατασκευή· πραγματικό ελάττωμα· παραγραφή

 • Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου· χρηματική ικανοποίηση

 • Σύμβαση έργου· πραγματικά ελαττώματα· αναπροσαρμογή αμοιβής

 • Αδικοπρακτική ευθύνη από την προσβολή περιβαλλοντικών αγαθών· θεμελίωση παρανομίας· αιτιώδης συνάφεια· αρχή της προφύλαξης

 • Εσωτερική διαιτησία: αδικοπρακτική συμπεριφορά- προϋποθέσεις έμμεσης εκτέλεσης

 • Εσωτερική διαιτησία: ανώμαλη εξέλιξη μισθωτικής σχέσεως-καταγγελία τραπεζικών πιστώσεων

 • Εσωτερική διαιτησία: Σύμβαση έργου- διαλυτική αίρεση-αδικαιολόγητος πλουτισμός

 • Διεθνής διαιτησία (ICC): Κατασκευή και εγκατάσταση λογισμικού· υπερημερία δανειστή· αδυναμία παροχής· αναπροσαρμογή των όρων της σύμβασης

 • Εσωτερική διαιτησία: Κατασκευή σύνθετου έργου· αναπροσαρμογή τιμήματος· εγγυημένος προϋπολογισμός·  ευθύνη από διαπραγματεύσεις

 • Εσωτερική διαιτησία: Σύμβαση εμπορικής διανομής· καταγγελία· υποχρεώσεις μερών· αποζημίωση πελατείας

 • Διάθεση ακινήτου από ανήλικο- δικαιοπρακτική ικανότητα- συντρέχουσα εξουσία διάθεσης γονέων- έκταση ελέγχου συμβολαιογράφου

 • Λύση γάμου- Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα- Κοινοί λογαριασμοί μεταξύ συζύγων

 • Διαθήκη- ακυρότητα λόγω ανικανότητας- επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα

 • Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό- σχέσεις μεταξύ συνιδικαιούχων- αξίωση από αναγωγή

 • Διαθήκη- ακυρότητα διατάξεων- συμπληρωτική ερμηνεία

 • Ιδιόγραφη διαθήκη υπό την μορφή επιστολής- εγκατάσταση με πλείονες διαθήκες- κληροδοσία

 • Ιδιόγραφη διαθήκη υπό τη μορφή επιστολής· ανάκληση διαθήκης· κατάθεση σε κοινό λογαριασμό

 • Συνέπειες υιοθεσίας ανηλίκου κατά το ελληνικό δίκαιο· κληρονομική διαδοχή· διαχρονικό δίκαιο

 • Διαθήκη κατοίκου εξωτερικού· επιλογή εφαρμοστέου δικαίου· παραίτηση από κληρονομικό δικαίωμα· νόμιμη μοίρα

 • Κληρονομητήριο· προϋποθέσεις χορήγησης· ερμηνεία διαθήκης· ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες

 • Επιμέλεια τέκνου- δικαίωμα επικοινωνίας

 • Κληρονομική διαδοχή· κατάθεση σε κοινό λογαριασμό· παροχές εν ζωή· νόμιμη μοίρα

 • Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας· έναρξη προθεσμίας· πλάνη ως προς την επαγωγή

 • Διαθήκη· εγκατάσταση σε δήλο· διανεμητικές διατάξεις· προσβολή νόμιμης μοίρας

 • Κληρονομητήριο: ανακρίβεια κληρονομητηρίου ως λόγος ανάκλησης· απόρριψη αίτησης για ανάκληση και ένδικα μέσα

 • Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας- Ρήτρα αναπροσαρμογής τιμήματος- Γενικοί Όροι Συναλλαγών

 • Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος-Ίση μεταχείριση συμμετεχόντων στην αγορά 

 • Υποχρεώσεις διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ-Υπερημερία- Συμψηφισμός 

 • Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έναντι των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Εκκαθαρίσεις Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης· αναγκαστική σύμβαση· υπερημερία και συνέπειές της· προστασία περιουσιακών δικαιωμάτων από την ΕΣΔΑ

 • Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας- Ειδικός λογαριασμός Α.Π.Ε.- Ευθύνη ενδιαμέσων φορέων- υπερημερία

 • Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας· ανώμαλη εξέλιξη ενοχής

 • N. 3869/2010- Διάσωση κύριας κατοικίας- Υπολογισμός τόκου- Περίοδος εκτοκισμού και ποσό επί του οποίου λογίζεται ο τόκος

 • Αλληλόχρεος λογαριασμός- Προσωρινό και οριστικό κλείσιμο- Ακυρότητα καταγγελίας

 • Εγγυητική επιστολή τράπεζας- προϋποθέσεις καταπτώσεως- καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

 • Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό- σχέσεις μεταξύ συνιδικαιούχων- αξίωση από αναγωγή

 • Μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις- επιτρεπτό μεταβίβασης προς πιστωτικά ιδρύματα-έλεγχος επί εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου

 • Οφειλή σε ξένο νόμισμα- ομολογιακό δάνειο-έκδοση διαταγής πληρωμής
   

 • Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών· διάθεση από τράπεζα σύνθετων επενδυτικών προϊόντων σε καταναλωτές· αιτιώδης συνάφεια και διακοπή της· συντρέχον πταίσμα

 • Επίσπευση αναγκαστικής κατάσχεσης επί πλοίου από ενυπόθηκη δανείστρια· κατάχρηση δικαιώματος· αδικοπρακτική ευθύνη

 • Ενέχυρο επί ονομαστικών μετοχών· τύπος· προσύμφωνο· ανάληψη υποχρεώσεως με μονομερή δήλωση βουλήσεως

 • Ομολογιακό δάνειο σε ξένο νόμισμα- διαταγή πληρωμής- καταχρηστική συμπεριφορά εκπροσώπου των ομολογιούχων

 • Αναστολή κινήσεως τραπεζικού λογαριασμού· προσβολή της προσωπικότητας· αποζημίωση

 • Σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου· υπερημερία οφειλέτη· ύψος τραπεζικών επιτοκίων