Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες παροχής συμβουλών και δικαστικής και διαιτητικής διεκδίκησης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου.

Κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις θεματικές των πρόσφατων υποθέσεων οι οποίες μας έχουν ανατεθεί.

Γνωμοδοτήσεις

 • Απόσχιση κλάδου ασφαλιστικού ταμείου·  σύσταση νπιδ· κτήση κυριότητας ακινήτων
 • Μίσθωση ν.π.δ.δ.· αφαίρεση κατασκευασμάτων· ερμηνεία δικαιοπραξίας
 • Δικηγορικές εταιρείες· νόμιμη και καταστατική απαρτία και πλειοψηφία· διαχρονικό δίκαιο
 • Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών· διάθεση από τράπεζα σύνθετων επενδυτικών προϊόντων σε καταναλωτές· αιτιώδης συνάφεια και διακοπή της· συντρέχον πταίσμα
 • Ενέχυρο επί ονομαστικών μετοχών· τύπος· προσύμφωνο· ανάληψη υποχρεώσεως με μονομερή δήλωση βουλήσεως
 • Επίσπευση αναγκαστικής κατάσχεσης επί πλοίου από ενυπόθηκη δανείστρια· κατάχρηση δικαιώματος· αδικοπρακτική ευθύνη
 • Υποχρεώσεις νομιμοποιούμενου προς είσπραξη σε απόδοση των εισπραχθέντων· χρόνος γένεσης της υποχρέωσης, υπερημερία οφειλέτη και αρχή της καλής πίστης· είδη και συνέπειες δημόσιας κατάθεσης
 • Σωματείο· τήρηση πρακτικών· συμμετοχή μέλους ΔΣ με τηλεδιάσκεψη
 • Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έναντι των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Εκκαθαρίσεις Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης· αναγκαστική σύμβαση· υπερημερία και συνέπειές της· προστασία περιουσιακών δικαιωμάτων από την ΕΣΔΑ
 • Αδικοπρακτική ευθύνη από την προσβολή περιβαλλοντικών αγαθών· θεμελίωση παρανομίας· αιτιώδης συνάφεια· αρχή της προφύλαξης
 • Ιδιόγραφη διαθήκη υπό τη μορφή επιστολής· ανάκληση διαθήκης· κατάθεση σε κοινό λογαριασμό
 • Ευθύνη νομικού προσώπου κατά τα άρθρα 71 και 922 ΑΚ· ευθύνη μελών ΔΣ έναντι της εταιρείας κατά το άρθρο 22α ν.2190/1920
 • Συνέπειες υιοθεσίας ανηλίκου κατά το ελληνικό δίκαιο· κληρονομική διαδοχή· διαχρονικό δίκαιο
 • Διαθήκη κατοίκου εξωτερικού· επιλογή εφαρμοστέου δικαίου· παραίτηση από κληρονομικό δικαίωμα· νόμιμη μοίρα
 • Έκτακτη χρησικτησία· επίδοση επιταγής προς εκτέλεση ως λόγος διακοπής· ανάκτηση νομής εντός του έτους
 • Κληρονομητήριο· προϋποθέσεις χορήγησης· ερμηνεία διαθήκης· ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες

Δικαστική επίλυση διαφορών

 • Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας· ανώμαλη εξέλιξη ενοχής
 • Μεταβίβαση επιχείρησης (άρθρο 479 ΑΚ)·  έκταση ευθύνης αποκτώντος
 • Προσύμφωνο πωλήσεως ακινήτου· ακυρότητα· αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού
 • Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας· έναρξη προθεσμίας· πλάνη ως προς την επαγωγή
 • Αδικοπραξία· παραγραφή εν επιδικία· έκταση αποζημίωσης· αιτιώδης σύνδεσμος
 • Διαθήκη· εγκατάσταση σε δήλο· διανεμητικές διατάξεις· προσβολή νόμιμης μοίρας
 • Σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου· υπερημερία οφειλέτη· ύψος τραπεζικών επιτοκίων
 • Σύμβαση έργου· επιτόκιο υπερημερίας Δημοσίου και ν.π.δ.δ.
 • Κληρονομητήριο: ανακρίβεια κληρονομητηρίου ως λόγος ανάκλησης· απόρριψη αίτησης για ανάκληση και ένδικα μέσα
 • Αγωγή αποζημιώσεως· εξωχώριες εταιρείες· υπεξαίρεση πιστοποιητικών εγγραφής
 • Σύμβαση  έργου· αναπροσαρμογή αμοιβής· υπερημερία δανειστή· υπερημερία οφειλέτη· ευθύνη από διαπραγματεύσεις
 • Δωρεά· σύμβαση υπέρ τρίτου· υπερημερία οφειλέτη· ενοχή εις ολόκληρον
 • Κατάτμηση ακινήτου· αυθαίρετη κατασκευή· πραγματικό ελάττωμα· παραγραφή
 • Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου· χρηματική ικανοποίηση
 • Σύμβαση έργου· πραγματικά ελαττώματα· αναπροσαρμογή αμοιβής
 • Αδικοπρακτική ευθύνη από την προσβολή περιβαλλοντικών αγαθών· θεμελίωση παρανομίας· αιτιώδης συνάφεια· αρχή της προφύλαξης

Διαιτησία (ως διαιτητές, νομικοί εμπειρογνώμονες ή δικηγόροι)

 • Εσωτερική διαιτησία: Σύμβαση έργου- διαλυτική αίρεση-αδικαιολόγητος πλουτισμός
 • Διεθνής διαιτησία (ICC): Κατασκευή και εγκατάσταση λογισμικού· υπερημερία δανειστή· αδυναμία παροχής· αναπροσαρμογή των όρων της σύμβασης
 • Εσωτερική διαιτησία: Κατασκευή σύνθετου έργου· αναπροσαρμογή τιμήματος· εγγυημένος προϋπολογισμός·  ευθύνη από διαπραγματεύσεις
 • Εσωτερική διαιτησία: Σύμβαση εμπορικής διανομής· καταγγελία· υποχρεώσεις μερών· αποζημίωση πελατείας