Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης

Ι. Βιβλία-Μονογραφίες

 1. Το Δίκαιο των ΑΕΙ, Συλλογή και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας με Εισαγωγικές Παρατηρήσεις.
  Εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη», ISBN 978-960-562-265-7. Σελίδες ΧΧΙΙ+536. Αθήνα, 2014.
 2. Η δημοσιότητα των πράξεων και των δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
  Πρόλογος Ομ. Καθ. Γ. Καλλιμόπουλου. Εκδόσεις «Δίκαιο και Οικονομία», Π. Ν. Σάκκουλα, ISBN 978-960-420-536-3. Σελίδες ΧΧΙ+476. Αθήνα, 2013.
 3. Ευθύνη για ενέργειες βοηθών εκπλήρωσης και προστηθέντων.
  Πρόλογος: Καθ. Φιλ. Δωρή, Ομ. Καθ. Μ. Σταθόπουλου. Σειρά «Ζητήματα Αστικής Ευθύνης» των εκδόσεων Αντ. Σάκκουλα, τ. 1. ISBN 978-960-15-1978-4.  Σελίδες ΧΧΧΙ+ 488. Αθήνα- Κομοτηνή, 2008.
 4. Ακύρωση δικαιοπραξίας με αντικείμενο ακίνητο και προστασία των τρίτων κατά το σύστημα μεταγραφών και κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο
  Πρόλογος Καθ. Φιλ. Δωρή. Σειρά «Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξης» των εκδόσεων Αντ. Σάκκουλα, τ. 39. ISBN 960-15-0862-7. Σελ. XVI+331. Αθήνα- Κομοτηνή, 2003.

II. Άρθρα

 1. Η παρανομία ως προϋπόθεση της αδικοπρακτικής ευθύνης επί προσβολής περιβαλλοντικών αγαθών, Τιμητικός Τόμος Ομ. Καθ. Ι. Καράκωστα, Αθήνα 2017, σ. 1471-1493= Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 16 (2016), σ. 96-105.
 2. Μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 16 (2016), σ. 641-651.
 3. Οι έλεγχοι κινήσεως κεφαλαίων (capital controls) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το δεύτερο εξάμηνο του 2015, Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Ν. Γεωργακόπουλου ΙΙ, Αθήνα 2016, σ. 1135-1154.
 4. Η «βεβαιότητα» του κληρονομικού δικαιώματος ως προϋπόθεση για την έκδοση κληρονομητηρίου, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Ι, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, σ. 1273-1286= Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 14 (2014), σ. 321-327.
 5. Αξίωση διατροφής και καταδολίευση των δανειστών, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016, σ. 487-498= Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 15 (2015), σ. 92-98.
 6. Λήξη της ελεύθερης ένωσης και απόδοση περιουσιακών επαυξήσεων των συμβιούντων κατά τη διάρκειά της, Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, Αθήνα, 2015, σ. 145-164= Περιοδικό «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου», τ. 8 (2015), σ. 98-107.
 7. Θεσμοί και έννομες σχέσεις στους «Γάμους του Φίγκαρο», Τιμητικός Τόμος Φιλίππου Δωρή ΙΙ, Αθήνα, 2015, σ. 1655-1682= Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 13 (2013), σ. 483-493.
 8. Το αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Σ. Σπυριδάκη, Αθήνα, 2014, σ. 1023-1045= Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 12 (2012), σ. 10-18.
 9. Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων πιστωτικού ιδρύματος (άρθρα 63Δ-63Ε ν. 3601/2007) υπό το πρίσμα του ιδιωτικού δικαίου, Περιοδικό «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», τ. 6 (2012), σ. 361-373.
 10. Συμβατική μεταβολή των υποκειμένων της μίσθωσης ακινήτου, Υπό δημοσίευση στον τόμο προς τιμήν του Ομ. Καθ. Π. Λαδά= Περιοδικό «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου», τ. 5 (2012), σ. 1020-1034.
 11. Η αναγνώριση «ικανότητας δικαίου» σε στερούμενες νομικής προσωπικότητας ενώσεις στο ν. 4072/2012, Πρακτικά του 22ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Εμπορικολόγων, Αθήνα, 2013, σ. 429-456=Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 13 (2013), σ. 12-23.
 12. Προσωπικά δεδομένα και δημόσια βιβλία (Υπό δημοσίευση στον τόμο προς τιμήν του Ομ. Καθ. Δ. Παπαστερίου)= Περιοδικό «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου», τ. 4 (2011), σ. 603-617.
 13. Συμψηφισμός μη αμοιβαίων απαιτήσεων εντός και εκτός πτωχευτικής διαδικασίας, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Ρόκα, Αθήνα, 2012, σ. 1219-1234= Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 11 (2011), σ. 327-334.
 14. «Ζητήματα συμψηφισμού εντός και εκτός πτώχευσης», στον τόμο: «Η Είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων», Πρακτικά του 20ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Εμπορικολόγων, Αθήνα, 2011, σ. 107-140.
 15. Σύγκρουση ιδιωτικών δικαιωμάτων στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος, στον τόμο: Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου ΙΙ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013, σ. 625-652=Περιοδικό «Νομικό Βήμα», τ. 59 (2011), σ. 1479-1494.
 16. Ελεύθερη συμβίωση και αδικαιολόγητος πλουτισμός, Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη- Δημητριάδη, Αθήνα-Κομοτηνή, 2011, σ. 601-631= Περιοδικό «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου», τ. 3 (2010), σ. 887-901.
 17. Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών με ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», Αναμνηστικός τόμος Στυλιανού Ν. Κουσούλη, Αθήνα- Κομοτηνή, 2012, σ. 635-656.
 18. Προεξόφληση απαιτήσεων από τράπεζες, στον τόμο: Αφιέρωμα στον Γεώργιο Δ. Καλλιμόπουλο, Αθήνα- Κομοτηνή, 2010, σ. 691-710= Περιοδικό «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», τ. 1 (2007), σ. 353-360.
 19. Δικαιοπρακτικοί περιορισμοί της υποθήκευσης με ενέργεια έναντι τρίτων, στον τόμο: Τιμητικός Τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου, ΙΙ, Αθήνα- Κομοτηνή, 2010, σ. 2859-2887= Περιοδικό «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», τ. 4 (2010), σ. 133-146.
 20. Η συνταγματικότητα της ίασης άκυρης διάταξης διαθήκης υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού, Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 9 (2009), σ. 769-783.
 21. Η προσυμβατική ευθύνη στο σύστημα του Αστικού Κώδικα, Περιοδικό «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου», τ. 2 (2009), σ. 264-277.
 22. Εκποίηση της οικογενειακής στέγης κατά τη διάρκεια της διάστασης των συζύγων. Περιοδικό «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου», τ. 1 (2008), σ. 506-520.
 23. Διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς δικαστική απόφαση. Περιοδικό «Digesta», 2007, σ. 174-193.
 24. Ευθύνη των εταίρων για τις υποχρεώσεις αστικής εταιρίας. Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 7 (2007), σ. 961-971.
 25. Η συμβατική απαλλαγή του πωλητή από την ευθύνη του για πραγματικό ελάττωμα οφειλόμενο σε βαριά αμέλειά του, στον τόμο: Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Ι, Αθήνα- Κομοτηνή, 2006, σ. 851-869.
 26. Η αναδρομικότητα της κτήσης κληρονομιαίου ακινήτου και τα δικαιώματα τρίτων. Περιοδικό «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 4 (2004), σ. 776-787.
 27. «Η επίδραση της αναθεώρησης του άρθρου 24 Συντ. στο ιδιωτικό δίκαιο», στον τόμο: Γ. Παπαδημητρίου (επιμ.): Το άρθρο 24 του Συντάγματος μετά την αναθεώρησή του, Αθήνα-Κομοτηνή, 2002, σ. 154-158.
 28. Εξέλιξη των σχέσεων αγοραστή και πωλητή όταν το τίμημα έχει συμφωνηθεί καταβλητέο με άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης. Περιοδικό «Νομικό Βήμα», τ. 50 (2002), σ. 1626-1641.

III. Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 1. Άρθρα 282-286 (Αυτοδικία, άμυνα, κατάσταση ανάγκης) στο συλλογικό έργο: Απ. Γεωργιάδης/Μ. Σταθόπουλος, Αστικός Κώδικας, Ιβ, Γενικές Αρχές, 2η εκδ., Αθήνα, 2016, σ. 1580-1609.
 2. Η παραγραφή των αξιώσεων από την προσβολή της νομής (άρθρο 992 ΑΚ), στο συλλογικό έργο: Π. Παπανικολάου (επιμ.), Ζητήματα του δικαίου της παραγραφής, Αθήνα, 2015, σ. 527-540.
 3. Άρθρα 1192-1208 ΑΚ (Μεταγραφή) και 1813-1824 ΑΚ (Εξ αδιαθέτου διαδοχή) στο συλλογικό έργο: Απ. Γεωργιάδης, Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, Τόμος ΙΙ, Αθήνα, 2013, σ. 382-410 και 1264-1285.
 4. «Ευθύνη από ενέργειες βοηθητικών προσώπων» και «Πολυπρόσωπες Ενοχές», στο συλλογικό έργο: Ε. Καστρήσιος (επιμ.), Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα, Αθήνα, 2011, σ. 313-320 και 466-476.
 5. Άρθρα 349-360 ΑΚ (Υπερημερία του δανειστή) στο συλλογικό έργο: Απ. Γεωργιάδης, Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, Τόμος Ι, Αθήνα 2010, σ. 685-705.
 6. «Η Αστική Εταιρία», στον τόμο: Κ. Ρούσσος (επιμ.): Δίκαιο Νομικών Προσώπων, Liber Amicorum Φίλιππου Δωρή, Αθήνα, 2010, σ. 559-601.

IV. Παρατηρήσεις σε αποφάσεις

25 σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις στα περιοδικά «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου», «Νομικό Βήμα», «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου»

V. Λοιπές δημοσιεύσεις

 1. Real Estate-Introduction, στο συλλογικό έργο: Greek Law Digest, The Official Guide to Greek Law, 2nd, Athens, 2016, σ. 702-704.
 2. «Η εισαγωγή της αρχής του “υπεύθυνου δανεισμού” με την Οδηγία 2008/48/ΕΚ», Περιοδικό «Ευρωπαϊκή Έκφραση», τ. 87/2012, σ. 19-21.