Δημοσίευση του ν. 4512/2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 5/17.1.2018) ο Νόμος 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». Στις ρυθμίσεις του περιλαμβάνονται ζητήματα μεγάλου ενδιαφέροντος για το ιδιωτικό δίκαιο.

Ανεξαρτήτως της αξιολόγησης του ουσιαστικού περιεχομένου των ρυθμίσεων, δεν μπορεί να παροραθεί ότι αποτελεί παράδειγμα κακής νομοθέτησης η σώρευση σε ένα νομοθέτημα, ψηφισθέν με τη διαδικασία του επείγοντος, η τροποποίηση σημαντικών ρυθμίσεων του ιδιωτικού δικαίου, χωρίς την αναγκαία διαβούλευση με τη νομική κοινότητα για τη διαμόρφωση των επί μέρους κανόνων.

Αναφέρονται ενδεικτικά:

◊ Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, με τη σύσταση νέου φορέα (ν.π.δ.δ.) με αρμοδιότητα την τήρηση του Κτηματολογίου (άρθρα 1 επ.) και την πρόβλεψη διοικητικής διαδικασίας για την αμφισβήτηση των πράξεων του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου (άρθρο 36).

◊ Η σύσταση χρηματιστηρίου ενέργειας και η μεταρρύθμιση του συστήματος διενέργειας συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρα 73 επ.).

◊ Η εκτεταμένη τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2251/1994 «για την προστασία των καταναλωτών» (άρθρα 100 επ.) με υιοθέτηση της στενής έννοιας του καταναλωτή με εξαίρεση την περίπτωση των ΓΟΣ. Ο ν. 2251/1994 ήδη κωδικοποιήθηκε με την απόφαση 5338/17.1.2018 του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄40/17.1.2018).

◊ Η τροποποίηση της διαδικασίας για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (άρθρα 168 επ.).

◊ Η τροποποίηση των διατάξεων του ΚΠολΔ και ΠτωχΚ για την σειρά κατάταξης των πιστωτών (άρθρα 176-177).

◊ Η εκτενής αναμόρφωση της ρύθμισης της διαμεσολάβησης με πρόβλεψη υποχρεωτικής διαμεσολάβησης για μία σειρά ιδιωτικών διαφορών (άρθρα 178 επ.).

◊ Η επέλευση σημαντικών τροποποιήσεων στη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως (άρθρα 207 επ.).

◊ Η πρόβλεψη ειδικής απαρτίας των συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την κήρυξη απεργίας (άρθρο 211).