Επιστημονική Ημερίδα ΕΜΕΟΔ: «Η διαιτησία στις σύγχρονες εμπορικές συναλλαγές»

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017 9.30-18.30 Τράπεζα της Ελλάδος, Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, Εδουάρδου Λω και Σταδίου (απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας). Για το πρόγραμμα της ημερίδας:  Πρόγραμμα ΕΜΕΟΔ 3-11-17

Απόφαση ΔΕΕ (C 186/16) για τους ΓΟΣ δανείων σε ξένο νόμισμα

Στις 20/9/2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. C 186/16 απόφαση του ΔΕΕ (Ruxandra Paula Andriciuc κ.λπ. κατά Banca Românească SA ) το οποίο, στο πλαίσιο σχετικού προδικαστικών ερωτημάτων έκρινε αναφορικά με τις ειδικότερες επιταγές τριών άρθρων της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ στην περίπτωση ΓΟΣ …

Η «αξιόλογη» καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας

Το άρθρο 7  ν. 2112/1920 όριζε: «Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία τούτης, δι’ ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.  Ώς μία τοιαύτη θεωρείται έν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του υπαλλήλου …